Wiadomości

ARCHIWUM

Want to make your design business a success? Start here.

16 marzec 2015 przez P-2

Konkurs

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. Przedmiot zamówienia Testy algorytmów znajdowania linii elektroenergetycznej – na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

5 styczeń 2015 przez P-2

Konkurs

P-2 Sp. z o.o. w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy. Przedmiot zamówienia Opracowanie metodologii i algorytmu detekcji współrzędnych przestrzennych przewodów linii elektroenergetycznej na podstawie zdjęć zrealizowanych przez BSL na potrzeby realizacji projektu SYPIA - pełny opis w załączniku 1 Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

5 styczeń 2015 przez P-2

Konkurs

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. Przedmiot zamówienia Analiza wykorzystania transformaty Hougha dla detekcji izolatorów słupów elektroenergetycznych i przewodów Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

6 październik 2014 przez P-2

Konkurs

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. Przedmiot zamówienia: Testy interfejsu graficznego modułu Qgis Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

6 paździrnik 2014 przez P-2

Konkurs

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego. Przedmiot zamówienia: Testy interfejsu graficznego modułu Qgis Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

25 sierpień 2014 by John Doo

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Tester - Testy Wydajnościowe Opis stanowiska: zapewnienie jakości oprogramowania zgodnie z specyfikacją; tworzenie i aktualizacja scenariuszy i przypadków testowych; wykonywanie testów w oparciu o przypadki testowe i doświadczenie; wykrywanie, raportowanie i dokumentowanie znalezionych błędów oprogramowania; tworzenie instrukcji użytkowania, dokumentacji oraz aktualizacja kart projektu; aktywne uczestnictwo w procesie produkcyjnym; ścisła współpraca z zespołami produkcji, wdrożenia i utrzymania aplikacji; Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi: doświadczenie w testowaniu aplikacji (testy funkcjonalne, niefunkcjonalne, wydajnościowe, integracyjne, itp.); znajomość metodologii testowania oprogramowania; komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne; doskonała organizacja pracy, w tym: dokładność, rzetelność, zwracanie uwagi na szczegóły i odpowiedzialność; umiejętność analitycznego myślenia oraz skutecznego i szybkiego rozwiązywania problemów; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 29.08 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Administrator Clustra Obliczeniowego”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.08.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Quality Assurance Person. Wymagania: Ponad jednoroczne doświadczenie w programowaniu (np. C#, Java, Python, Perl lub Ruby); Ponad dwuletnie doświadczenie w testowaniu aplikacji webowych i internetowych; Zdolności do przekonywania i perswazji innych członków zespołu; Zdolności komunikacyjne: w słowie i piśmie; Samodzielność w planowaniu prac, zrozumieniu i weryfikacji; silne zdolności analityczne i dokładność; zrozumienie technologii webowych (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML, XSL, SOAP); Dodatkowe atuty: Doświadczanie we wdrażaniu systemów kontroli i utrzymania jakości; Doświadczenie w pracy zespołowej Agile / Scrum; Doświadczenie w .NET, C#, TFS, Visual Studio, NUnit, Selenium / WebDriver; Doświadczenie w tworzeniu „automated test frameworks”; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Quality Assurance Person”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik projektu. Realizowane zadania: odpowiedzialność na budowę oraz rozwój infrastruktury IT; konwersja wymagań biznesowych na język techniczny z myślą o optymalnej konstrukcji, wydajności, skalowalności i rozciągliwości; odpowiedzialność za wybór i stworzenie odpowiedniej technologii; budowa oraz prowadzenie zespołu; Wymagania: wykształcenie wyższe w obszarze informatyki lub pokrewnej dziedzinie technicznej; 3-7 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami IT, w tym zdolność do priorytetyzacji w ramach zespołów technicznych, jak również koordynacji zespołów QA i produktowych oraz zewnętrznych dostawców API; doświadczenie w programowaniu: Python, Django, Java, Perl lub Ruby; znajomość C# i cloud web services; szeroka wiedza z zakresu Agile, automatyzacji testów i stosowania metodologii; biegła znajomość biznesowego języka angielskiego jest niezbędna; doświadczenie w przekazywaniu wiedzy między zespołami technicznymi i biznesowymi; doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i naprawiania błędów; Dodatkowe atuty: doświadczenie z aplikacjami mobilnymi i geodezyjnymi; fotografika; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownik projektu”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Architekt. Opis stanowiska: Analiza, projektowanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań realizujących wyznaczoną strategie IT oraz architekturę rozwiązania wyznaczoną na etapie koncepcji; Aktualizacja i współtworzenie korporacyjnego modelu architektury; Przeprowadzanie code review w zakresie swoich kompetencji; Programowanie rozwiązań; Wymagania: Znajomość wzorców architektonicznych i zagadnień związanych z SOA; Zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, w tym języka SQL; Znajomość popularnych baz danych komercyjnych i open source (od strony projektowej); Znajomość lekkich szyn integracyjnych typu Service Mix, Mule; Znajomość Technologii Web Services (WSDL, XSD, XML), narzędzi kontroli wersji SVN, CVS, Notacji UML, Podstaw notacji BPMN; Narzędzia Enterprise Architekt; Umiejętność tworzenia modeli danych; Tło technologiczne z platformy Java, doświadczenie w programowaniu na platformie Java (JEE oraz popularne biblioteki jak Spring, Hibernate itp.); Umiejętności: Analitycznego myślenia; Dekompozycji złożonych zagadnień; Projektowania rozwiązań rozproszonych, wielowarstwowych i komponentowych; Dokumentacji stworzonej architektury rozwiązania w postaci projektu technicznego; Mile widziane: Znajomość TOGAF v9; Znajomość rozwiązań w zakresie ETL, BI, CRM, BPM; Znajomość rozwiązań portalowych; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Architekt”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Analityk. Zakres obowiązków: Analiza wymagań zgłaszanych przez departamenty biznesowe pod kątem ich wykonalności w systemach geodezyjnych i mapowych; Tworzenie projektów technicznych będących podstawą do realizacji wymagań biznesowych; Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem; Wsparcie dla zespołu programistów na poziomie technicznym; Aktywny rozwój aplikacji i systemów (programowanie w Java i SQL); Udział w pracach implementacyjnych związanych z realizacją projektów; Wymagania: Bardzo dobra znajomość technologii Python, Django, Java, Perl lub Ruby; Znajomość serwerów aplikacji; Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych; Znajomość technologii programowania warstwy wizualnej aplikacji; Sprawdzona, praktyczna umiejętność właściwego szacowania pracochłonności poszczególnych zadań; Doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 1 rok); Wykształcenie wyższe (kierunki ścisłe); Język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w sprawach technicznych; Oczekiwania: Otwartość na zmiany; Chęć do nauki; Odporność na stres; Umiejętność pracy pod presją czasu; Bardzo dobre zdolności analityczne; Asertywność; Mile widziane: Znajomość Python/Django, Java SE (aplikacje wielowątkowe, dostęp do bazy danych); Umiejętność "czytania" kodu programów napisanych w innych językach programowania; Znajomość narzędzi developerskich z rodziny Rational będzie dodatkowym atutem; Znajomość Enterprise Architekt (UML) lub podobnych narzędzi; Dobra orientacja w metodologii wytwarzania oprogramowania (umiejętność stosowania dobrych praktyk); Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Analityk”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Projektant. Opis stanowiska: programowanie (aplikacje na potrzeby wewnętrzne); projektowanie i tworzenie front-end'u aplikacji w technologii Python/Django; projektowanie struktury baz danych; Wymagania: doświadczenie w programowaniu: Python, Django, Java, Perl lub Ruby, C#; wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne; znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych; znajomość struktury dokumentów XML; odpowiedzialność za powierzone zadania; dojrzałość zawodowa i komunikatywność; motywacja do pracy; chęć nauki nowych rzeczy np. zagadnień związanych z bazami danych ProgreSQL; znajomość języka angielskiego; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Projektant”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Programista. Wymagania: bardzo dobrej umiejętności programowania w języku Python, Java, Perl lub Ruby; co najmniej 2 lat doświadczenia w programowaniu w Django; dobrej znajomości technik webowych (HTML5/CSS/SCSS); dobrej znajomości Javascript/jQuery; znajomość frameworka Backbone.js; dobrej znajomości SQL oraz baz relacyjnych (PostgreSQL); znajomość MongoDB oraz mongoengine; dobrej znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację; komunikatywności i samodzielności; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Programista”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Młodszy programista. Wymagania: minimum 0,5-1 rok doświadczenia zawodowego w programowaniu w języku Python, Java, Perl lub Ruby; znajomość tematyki relacyjnych baz danych (SQL-MySQL, PostgreSQL); znajomość języka angielskiego pozwalająca na posługiwanie się dokumentacją techniczną; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; skrupulatność, sumienność i samoorganizacja pracy; Mile widziane: dobra znajomość Javascript/jQuery; znajomość frameworka Backbone.js; znajomość MongoDB oraz mongoengine; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Młodszy programista”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15 listopad 2013 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Ekspertyza zewnętrzna. Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę oraz weryfikację metodologii przetwarzania zdjęć jak również wykrywanie na nich obiektów krawędziowych; W tym celu będzie wykonywała analizy dużych obrazów (large scale data analysis) oraz budowała wysokowydajne biznesowe modele detekcyjne oraz monitorujace; Owe modele będą w pełni samodzielnie przez tą osobę rozwijane, testowane, selekcjonowane oraz oceniane; Ponadto taka osoba będzie wspierała mniej doświadczonych członków zespołu w rozwijaniu podobnych umiejętności; Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Matematyka, Fizyka, Informatyka, Geodezja i Kartografia); bardzo dobra znajomość zagadnień związanych ze przetwarzaniem obrazów, modelowaniem numerycznym, analizą numeryczna; doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych (large scale data systems); znajomość systemu Linux lub UNIX; co najmniej podstawowa znajomość języków programowania: C++, Python, Java; komunikatywna znajomość języka angielskiego; umiejętności analityczne i statystyczne; zdolność do zajmowania się tematami złożonymi i rozbudowanymi; umiejętność spojrzenia na całość problemu, nastawienie projektowe; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Ekspertyza zewnętrzna”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

31 marzec 2014 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy programista. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Zbieranie oraz doprecyzowywanie wymagań biznesowych; Projektowanie, tworzenie i implementację produktów firmy; Rozwój nowych funkcjonalności platformy; Współpracę z innymi developerami i merytoryczne wsparcie młodszych członków zespołu; Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi: Minimum 3 letnie doświadczenie w programowaniu w języku Python LUB doświadczenie w programowaniu w innym języku (np. PHP, Ruby, C#, Java) wraz z chęcią przekwalifikowania się – z naszym wsparciem – na programistę Pythona; Znajomość specyfiki aplikacji webowych (poparta doświadczeniem w realizowaniu komercyjnych projektów); Komunikatywna znajomość języka angielskiego; Umiejętność pracy w zespole; Otwartość na wiedzę i chęć do poznawania nowych technologii; Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Starszy Programista”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

25 sierpień 2014 przez P-2

Konkurs

W związku z realizacją projektu pn Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Administrator clustra obliczeniowego Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: zarządzanie infrastrukturą firmy i klientów; udział w projektach związanych z utrzymaniem i wdrażaniem usług IT; opracowanie pełnych dokumentacji projektowych w zakresie systemów IT i telekomunikacyjnych; opracowanie ofert technicznych (dobór rozwiązań) oraz obsługa biura projektowego. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi: praktyczne doświadczenie w administracji systemów linux; praktyczne doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze środowisk zwirtualizowanych; podstawowe umiejętności programistyczne; dobra znajomość technologii telekomunikacyjnych; język angielski w mowie i piśmie. Wymagania dokumentowe: CV Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 29.08 2014r, godz.9:00. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Administrator Clustra Obliczeniowego”. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.08.2014r o godz. 9:30 Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

8 wrziesień 2014 przez P-2

Konkurs

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert w związku z projektem „System Patrolowania i Analizy – SYPIA”. Projekt jest dofinansowywany z środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. POIG.01.04.00-24-087/13). Zapytanie ofertowe dotyczy: Zestaw komputerowy typ 1 - 7 sztuk Zestaw komputerowy typ 2 - 4 sztuki Drukaraka kolor - 1 sztuka Drukaraka mono - 1 sztuka Szafa Rack Switch Pełna specyfikacja wymaganego sprzętu znajduje się w tym dokumencie Zgłaszanie ofert jest możliwe poprzez pocztę elektroniczną na adres offers@p-2.pl Zgłoszenia prosimy składać do godziny 15:00 w dniu 09.09.2014. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 15:30.

26 sierpień 2014 przez P-2

Konkurs

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na system klastrowy w projekcie „System Patrolowania i Analizy – SYPIA”. Projekt jest dofinansowywany z środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. POIG.01.04.00-24-087/13). Klaster powinien składać się z odpowiednich składowych: Master Node, x 1 GPU Node x 3 Ethernet Switch x 1 Pełna specyfikacja wymaganego sprzętu oraz usług znajduje się w tym dokumencie Zgłaszanie ofert jest możliwe poprzez pocztę elektroniczną na adres offers@p-2.pl Zgłoszenia prosimy składać do godziny 15:00 w dniu 1.09.2014. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 15:30.

26 sierpień 2014 przez P-2

Konkurs

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na sprzęt komputerowy. Pełna specyfikacja wymaganego sprzętu znajduje się w tym dokumencie Zgłaszanie ofert jest możliwe poprzez pocztę elektroniczną na adres offers@p-2.pl Zgłoszenia prosimy składać do godziny 15:00 w dniu 1.09.2014. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 15:30.

2005 - Valeron design studio | Izrada web stranica VALERON design studio