Audyty energetyczne

Pic

Na czym to polega?

Firma P-2 Sp. z o. o. zajmuje się przygotowaniem ekspertyz, które określają stan faktyczny, w jakim znajduje się dany obiekt, linia produkcyjna itp. Celem naszych ekspertyz jest wskazanie odpowiednich rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz formalnych, które będą prowadzić do racjonalizacji zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, gaz).
Audyt pozwala na oszacowanie opłacalności modernizacji pod kątem zysków, kosztów, czasu zwrotu kosztów oraz innych ekonomicznych aspektów przedsięwzięcia. Jest to wieloaspektowa, ale miarodajna procedura, która daje możliwość przygotowania najkorzystniejszej oferty dla Klienta. .

Struktura audytu energetycznego

1. Inwentaryzacja systemu energetycznego

W ramach przeprowadzanych przez P-2 Sp. z o.o. prac weryfikowana jest w szczególności konstrukcja i technologia wykorzystana przy projektowaniu budynku. Weryfikujemy opis techniczny podstawowych elementów charakterystyki energetycznej obiektu, dane dotyczące parametrów, takich jak moc zamówiona, zapotrzebowanie na energię, zużycie energii, wysokość taryf i opłat oraz typ instalacji.

2. Ocena właściwości oraz określenie charakterystyki energetycznej obiektu

Na tym etapie przygotowujemy kartę audytu energetycznego, obejmującą dane ogólne obiektu, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników inwentaryzacji, sporządzoną według ustalonych norm i standardów.

3. Analiza ponoszonych opłat i identyfikacja źródeł najwyższych kosztów w obiekcie

Każda instalacja energetyczna, cieplna bądź inne rozwiązanie techniczne podlega dogłębnej analizie przez naszych audytorów i inżynierów. Ma to na celu zoptymalizowanie ponoszonych kosztów.

4. Przedstawienie możliwych sposobów modernizacji obiektu oraz analiza opłacalności

W dalszej kolejności wskazywane są udoskonalenia mające na celu zmniejszenie strat energii oraz zwiększenie efektywności energii już wykorzystywanej. W celu poprawy efektywności przygotowywany jest plan wymiany oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego oraz urządzeń wentylacyjnych, pomp, silników i innych. Dla każdej z proponowanych zmian w raporcie końcowym przedstawiamy ocenę opłacalności inwestycji lub stwierdzamy jej brak.

Nasze doświadczenie obejmuje szeroki zakres umiejętności oraz usług w zakresie audytów energetycznych z rozróżnieniem dla Klienta na rozwiązania bezkosztowe oraz rozwiązania wymagające nakładów własnych.

Korzyści investycyjne

Niższe zużycie energii

przy uwzględnieniu indywidualnych cech i ograniczeń obiektu analizy (budynku, zakładu przemysłowego, linii produkcyjnej itp.).

Zwiększenie bezpieczeństwa

poprzez wdrożenie nowych technologii (oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja, kolektory, nowe źródła energii), które mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem użytkowników budynku.

Dostosowanie parametrów instalacji energetycznych

do nowoczesnych norm prawnych według wymogów Unii Europejskiej.

Redukcja kosztów za zakup energii

wraz z pełną analizą struktury kosztów, wynikających z użytkowania mediów energetycznych. Zmniejszenie kosztów nawet o 30%.

Świadome zarządzanie

czyli kontrola poboru energii, optymalizacja kosztów pozyskania.

Ekologiczne aspekty modernizacji

które audyt w przedsiębiorstwie może przynieść, tj. wymierne korzyści dla środowiska naturalnego zapewniające przedsiębiorstwu miano troszczącego się o środowisko