P2 Power Up!

P2: Power Up!

Lista firm, z którymi nasza Firma oraz nasi Inżynierowie współpracowali

 • Metso Automation
 • Cegelec
 • Stadtwerke Magdeburg
 • PetroChina
 • SembUtilities
 • AVALON Enterprise
 • Matrica
 • Emerson Process Management
 • Echo Advisors
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
 • Telekomunikacja Polska – France Telecom Group
 • MT Recykling
 • Politechnika Warszawska
 • Betacom
 • Lukas Bank – Credit Agricole Group
 • GDF Suez Polska
 • JES Energy
 • Conversion Paweł Ogonowski
 • Cefic Polska
 • Grupa Obrotu Energią Elektryczną

Aktualności

04.08.15 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę oprogramowania komputerowego.

Przedmiot zamówienia:

Oprogramowanie komputerowe zgodnie z załączonym wykazem – załącznik 1.

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

04.09.14 | Kategoria: Projekty

W dniu 27.08.2015 podpisana została pomiędzy MSP Marcin Szender a NCBiR Umowa o dofinansowanie projektu "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" nr POIG.01.04.00-24-087/13 w którym P-2 przygotowuje sysem archiwizacji danych z przeloto uraz oceny zagrożeń zwarć doziemnych dla lini elektroenergetycznych

Beneficjent

01.04.14 | Kategoria: Projekty

Projekt "SYPIA"

Celem zadania jest opracowanie automatyzacji wykrywania symptomów i miejsc określonych uszkodzeń infrastruktury liniowej w oparciu o dane pozyskane przez system mobilny i dane archiwalne, generowanie raportów oraz system archiwizacji i udostępniania danych. Krytycznym aspektem nadzoru prowadzonego przez operatorów jest jak najszybsze wykrywanie i raportowanie uszkodzeń. Dlatego zadanie wydzielone jest jako specjalistyczne, wymagające wiedzy i doświadczenia z zakresu automatycznej analizy obrazu i tworzenia baz danych przestrzenno-obiektowych.Zadanie obejmuje też testy kameralne systemu na danych przykładowych (hipotetycznych lub pochodzących z testów poligonowych systemu monitorującego. Główne koszty, to zatrudnienie analityków i programistów, jak również wyposażenie w środowisko obliczeniowe.Dla potrzeb przygotowania platformy sprzętowej niezbędne było określenie sprzętu dla równoległego przetwarzania obrazów, detekcji określonego typu obiektów na obrazach z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.

Dla tego celu, biorąc pod uwagę konieczność jednoczesnego przetwarzania dużej ilości danych (założono dla potrzeb wniosku konieczność przetwarzania 270 000 zdjęć w jakości HD wraz z detekcją wzorców określonego typu z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych) założono następującą architekturę sprzętową:

 • Architektura wielowątkowego przetwarzania
 • Liczba równocześnie wykorzystywanych procesorów przetwarzania równoległego > 15 000
 • Liczba obliczeń zmiennoprzecienkowych o podwójnej precyzji > 6 Tflops
 • Liczba obliczeń zmiennoprzecienkowych o pojedynczej precyzji > 23 Tflops
 • Ilość pamięci RAM > 120 GB
 • Prędkość wymiany danych pomiędzy pamięcią RAM a procesorem przetwarzania równoległego > 250 GB/s
 • Architektura klastra przetwarzania równoległego
 • Przesył danych pomiędzy poszczególnymi węzłami klastra > 250 GB/s
 • Przewidywane obciążenie cieplne > 1500 W per węzeł klastra sprzętowego
 • Przewidywana pamięć masowa per węzeł klastra > 1 TB
 • Przewidywany transfer pomiędzy pamięcią masową a magistralą systemową > 100 GB/s
 • Montaż RACK

Skład zespołu projektowego został dobrany w oparciu o wykorzystywane przy planowaniu projektów IT metodyk PMI Process Book oraz PRINCE2. Planowanie procesu badań przemysłowych (w zakresie R&D oraz praktycznego wdrażania rozwiązań laboratoryjnych do przemysłu) oraz wykonywanie poszczególnych partii kodu programistycznego wykonane zostało w oparciu o założenia metodyk Agile (głównie SCRUM). Planowanie procesu testów wykonano przy założeniu stosowania metodyki IEEE 829-1998 (829 Standard for Software Test Documentation) połączonej z SCRUM.

W zadaniu budowy platformy przetwarzania danych konieczne będzie:

 1. Zbudowanie dedykowanego clustra obliczeniowego dla równoległego przetwarzania materiałów fotograficznych wykonywanych z wykorzystaniem systemu bezpilotowego. Innowacyjny charakter stanowi zastosowanie przetwarzania równoległego środowiska CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture) firmy Nvidia w zastosowaniu automatycznej analizy obrazów pod kątem:
  1. Wykorzystania algorytmów stereo – wizji wielokamerowej dla potrzeb wizualizacji 3D obiektów w przestrzeni
  2. Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów przetwarzania obrazów dla potrzeb uzyskania materiału zdjęciowego dla potrzeb analizy wzorców
  3. Kompresja materiału video do formatów pozwalających na składowanie jedynie wybranych informacji wizualnych, istotnych z punktu widzenia dalszej analizy danych dla zmniejszenia objętości składowanych informacji
  4. Detekcji określonych wzorców obrazów pozwalających na ich analizę w przestrzeni i czasie (obserwowane są wolnozmienne zmiany obiektu w czasie – w odstępie kilku miesięcy)
  5. Eliminacji wpływu światła / cienia na uzyskiwane matematyczne modele wzorców i ich prawidłowa detekcja dla różnych warunków światła zastanego (dzień pochmurny, słoneczny, rano, wieczór)
  6. Detekcji kolizji obiektów (linie, drzewa, inne obiekty) oraz wyznaczanie prawdopodobieństwa kolizji w przyszłości
 2. Badania przemysłowe w zakresie:
  1. Złożoności obliczeniowej algorytmów stereowizji wielokamerowej oraz wydajności algorytmu w środowisku przetwarzania równoległego
  2. Stosowalności zaawansowanych metod obróbki obrazów dla kompensacji drgań obrazów
  3. Stosowalności zaawansowanych metod obróbki danych dla kompensacji zaburzeń odległości pomiędzy obiektem badanym (linia energetyczna, słup energetyczny, izolator) a obiektywem kamery
  4. Optymalizacji algorytmów przetwarzania równoległego pod kątem zapewnienia max. Szybkości przetwarzania obrazów
  5. Poszukiwania wzorców określonych kształtów – polegające na detekcji nieciągłości łańcuchów krawędziowych w obrazie (linie energetyczne, słupy elektroenergetyczne)
  6. Wyboru optymalnego, z punktu widzenia czasu przetwarzania danych, algorytmu detekcji nieciągłości krawędzi
  7. Modelowania matematycznego obiektów o zmiennym kształcie oraz ich śledzenie w sekwencji obrazów w czasie
  8. Detekcja wzorców (uszkodzenia linii, pędzlowanie, oblodzenie) z wykorzystaniem obrazów w podczerwieni
  9. Wykorzystanie algorytmów powiększających i wyostrzających dla uzyskiwania zbliżeń izolatorów linii elektorenergetycznej
  10. Modelowanie matematyczne uszkodzeń na podstawie złożenia obrazów z kamer – opracowanie nowych modeli splotu wzorców dla różnych kamer (do zdjęć w dzień, zdjęć w nocy, podczerwień)
  11. Modelowanie matematyczne weryfikacji stopnia zużycia izolatora na podstawie analizy porównawczej obiektów tego samego typu
  12. Detekcja krzywych w obrazie i jej aproksymacja sparametryzowaną funkcją kwadratową a następnie klasyfikacja w zestawieniu z informacją o wietrze i temperaturze – dla potrzeb weryfikacji
  13. Poprawy wydajności zastosowanych algorytmów wraz z liczbą wykorzystywanych jednostek przetwarzania (liczby procesorów) – weryfikacja możliwości skalowania sprzętowego zastosowanego rozwiązania dla skrócenia czasu przetwarzania obrazów
 3. Badania przemysłowe w zakresie efektywne przechowywanie informacji o elementach sieciowych w sposób umożliwiający
  1. Minimalizacji czasu transferu danych pomiędzy systemem bezpilotowym a platformą przetwarzania danych
  2. Minimalizację wykorzystania przestrzeni dyskowych dla składowania niezbędnych danych identyfikujących obiekt rzeczywisty oraz przechowujący dane o wykrytych zdarzeniach (uszkodzenia, kolizje itp.)
  3. Powiązania pomiędzy rzeczywistymi elementami a obiektami
   1. Modele matematyczne
   2. Użyte funkcje przetwarzania obrazu
   3. Użyte filtry
   4. Modele wzorców
  4. Umożliwiający szybki dostęp do danych i ich filtrację
  5. Wykorzystania algorytmów przeszukiwania wgłąb dla znajdowania elementów podobnych w celu wykonywania ich analizy porównawczej
  6. Analizy wrażliwości możliwych uszkodzeń wierzchołków (słupy) i krawędzi grafów (linie przesyłowe) na zdolności przesyłowe poszczególnych linii

17.08.15 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę bramki internetowej w której skład wchodzą:

 • PC engine (router)
 • Obudowy do PC engine
 • Kartę miniPCI-e
 • Zasilacz

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

27.04.15 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych zapraszamy do składania oferty cenowej na sprzęt komputerowy.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z załączonym wykazem – załącznik 1

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

16.03.15 | Kategoria: Konkursy

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Testy algorytmów znajdowania linii elektroenergetycznej – na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

05.01.15 | Kategoria: Konkursy

P-2 Sp. z o.o. w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy.

Przedmiot zamówienia

Opracowanie metodologii i algorytmu detekcji współrzędnych przestrzennych przewodów linii elektroenergetycznej na podstawie zdjęć zrealizowanych przez BSL na potrzeby realizacji projektu SYPIA - pełny opis w załączniku 1

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

05.01.15 | Kategoria: Konkursy

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Analiza wykorzystania transformaty Hougha dla detekcji izolatorów słupów elektroenergetycznych i przewodów

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

06.10.14 | Kategoria: Konkursy

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia:

Testy interfejsu graficznego modułu Qgis

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

06.10.14 | Kategoria: Konkursy

P-2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jerzego Bajana 31D w związku z zamiarem realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 1.4, poszukuje podwykonawcy dla realizacji przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego.

Przedmiot zamówienia:

Testy interfejsu graficznego modułu Qgis

Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

25.08.14 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Tester - Testy Wydajnościowe

Opis stanowiska:

 • zapewnienie jakości oprogramowania zgodnie z specyfikacją;
 • tworzenie i aktualizacja scenariuszy i przypadków testowych;
 • wykonywanie testów w oparciu o przypadki testowe i doświadczenie;
 • wykrywanie, raportowanie i dokumentowanie znalezionych błędów oprogramowania;
 • tworzenie instrukcji użytkowania, dokumentacji oraz aktualizacja kart projektu;
 • aktywne uczestnictwo w procesie produkcyjnym;
 • ścisła współpraca z zespołami produkcji, wdrożenia i utrzymania aplikacji;

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi:

 • doświadczenie w testowaniu aplikacji (testy funkcjonalne, niefunkcjonalne, wydajnościowe, integracyjne, itp.);
 • znajomość metodologii testowania oprogramowania;
 • komunikatywność i wysokie umiejętności interpersonalne;
 • doskonała organizacja pracy, w tym: dokładność, rzetelność, zwracanie uwagi na szczegóły i odpowiedzialność;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz skutecznego i szybkiego rozwiązywania problemów;

Wymagania dokumentowe:

  CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 29.08 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Administrator Clustra Obliczeniowego”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.08.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Quality Assurance Person.

Wymagania:

 • Ponad jednoroczne doświadczenie w programowaniu (np. C#, Java, Python, Perl lub Ruby);
 • Ponad dwuletnie doświadczenie w testowaniu aplikacji webowych i internetowych;
 • Zdolności do przekonywania i perswazji innych członków zespołu;
 • Zdolności komunikacyjne: w słowie i piśmie;
 • Samodzielność w planowaniu prac, zrozumieniu i weryfikacji;
 • silne zdolności analityczne i dokładność;
 • zrozumienie technologii webowych (HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML, XSL, SOAP);

Dodatkowe atuty:

 • Doświadczanie we wdrażaniu systemów kontroli i utrzymania jakości;
 • Doświadczenie w pracy zespołowej Agile / Scrum;
 • Doświadczenie w .NET, C#, TFS, Visual Studio, NUnit, Selenium / WebDriver;
 • Doświadczenie w tworzeniu „automated test frameworks”;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Quality Assurance Person”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik projektu.

Realizowane zadania:

 • odpowiedzialność na budowę oraz rozwój infrastruktury IT;
 • konwersja wymagań biznesowych na język techniczny z myślą o optymalnej konstrukcji, wydajności, skalowalności i rozciągliwości;
 • odpowiedzialność za wybór i stworzenie odpowiedniej technologii;
 • budowa oraz prowadzenie zespołu;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w obszarze informatyki lub pokrewnej dziedzinie technicznej;
 • 3-7 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami IT, w tym zdolność do priorytetyzacji w ramach zespołów technicznych, jak również koordynacji zespołów QA i produktowych oraz zewnętrznych dostawców API;
 • doświadczenie w programowaniu: Python, Django, Java, Perl lub Ruby;
 • znajomość C# i cloud web services;
 • szeroka wiedza z zakresu Agile, automatyzacji testów i stosowania metodologii;
 • biegła znajomość biznesowego języka angielskiego jest niezbędna;
 • doświadczenie w przekazywaniu wiedzy między zespołami technicznymi i biznesowymi;
 • doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i naprawiania błędów;

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie z aplikacjami mobilnymi i geodezyjnymi;
 • fotografika;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownik projektu”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Architekt.

Opis stanowiska:

 • Analiza, projektowanie i nadzór nad wdrażaniem rozwiązań realizujących wyznaczoną strategie IT oraz architekturę rozwiązania wyznaczoną na etapie koncepcji;
 • Aktualizacja i współtworzenie korporacyjnego modelu architektury;
 • Przeprowadzanie code review w zakresie swoich kompetencji;
 • Programowanie rozwiązań;

Wymagania:

 • Znajomość wzorców architektonicznych i zagadnień związanych z SOA;
 • Zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych, w tym języka SQL;
 • Znajomość popularnych baz danych komercyjnych i open source (od strony projektowej);
 • Znajomość lekkich szyn integracyjnych typu Service Mix, Mule;
 • Znajomość Technologii Web Services (WSDL, XSD, XML), narzędzi kontroli wersji SVN, CVS, Notacji UML, Podstaw notacji BPMN;
 • Narzędzia Enterprise Architekt;
 • Umiejętność tworzenia modeli danych;
 • Tło technologiczne z platformy Java, doświadczenie w programowaniu na platformie Java (JEE oraz popularne biblioteki jak Spring, Hibernate itp.);
 • Umiejętności:
  • Analitycznego myślenia;
  • Dekompozycji złożonych zagadnień;
  • Projektowania rozwiązań rozproszonych, wielowarstwowych i komponentowych;
  • Dokumentacji stworzonej architektury rozwiązania w postaci projektu technicznego;

Mile widziane:

 • Znajomość TOGAF v9;
 • Znajomość rozwiązań w zakresie ETL, BI, CRM, BPM;
 • Znajomość rozwiązań portalowych;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Architekt”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Analityk.

Zakres obowiązków:

 • Analiza wymagań zgłaszanych przez departamenty biznesowe pod kątem ich wykonalności w systemach geodezyjnych i mapowych;
 • Tworzenie projektów technicznych będących podstawą do realizacji wymagań biznesowych;
 • Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem;
 • Wsparcie dla zespołu programistów na poziomie technicznym;
 • Aktywny rozwój aplikacji i systemów (programowanie w Java i SQL);
 • Udział w pracach implementacyjnych związanych z realizacją projektów;

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość technologii Python, Django, Java, Perl lub Ruby;
 • Znajomość serwerów aplikacji;
 • Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych;
 • Znajomość technologii programowania warstwy wizualnej aplikacji;
 • Sprawdzona, praktyczna umiejętność właściwego szacowania pracochłonności poszczególnych zadań;
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 1 rok);
 • Wykształcenie wyższe (kierunki ścisłe);
 • Język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w sprawach technicznych;
 • Oczekiwania:
  • Otwartość na zmiany;
  • Chęć do nauki;
  • Odporność na stres;
  • Umiejętność pracy pod presją czasu;
  • Bardzo dobre zdolności analityczne;
  • Asertywność;

Mile widziane:

 • Znajomość Python/Django, Java SE (aplikacje wielowątkowe, dostęp do bazy danych);
 • Umiejętność "czytania" kodu programów napisanych w innych językach programowania;
 • Znajomość narzędzi developerskich z rodziny Rational będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość Enterprise Architekt (UML) lub podobnych narzędzi;
 • Dobra orientacja w metodologii wytwarzania oprogramowania (umiejętność stosowania dobrych praktyk);

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Analityk”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Projektant.

Opis stanowiska:

 • programowanie (aplikacje na potrzeby wewnętrzne);
 • projektowanie i tworzenie front-end'u aplikacji w technologii Python/Django;
 • projektowanie struktury baz danych;

Wymagania:

 • doświadczenie w programowaniu: Python, Django, Java, Perl lub Ruby, C#;
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne;
 • znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych;
 • znajomość struktury dokumentów XML;
 • odpowiedzialność za powierzone zadania;
 • dojrzałość zawodowa i komunikatywność;
 • motywacja do pracy;
 • chęć nauki nowych rzeczy np. zagadnień związanych z bazami danych ProgreSQL;
 • znajomość języka angielskiego;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Projektant”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Programista.

Wymagania:

 • bardzo dobrej umiejętności programowania w języku Python, Java, Perl lub Ruby;
 • co najmniej 2 lat doświadczenia w programowaniu w Django;
 • dobrej znajomości technik webowych (HTML5/CSS/SCSS);
 • dobrej znajomości Javascript/jQuery;
 • znajomość frameworka Backbone.js;
 • dobrej znajomości SQL oraz baz relacyjnych (PostgreSQL);
 • znajomość MongoDB oraz mongoengine;
 • dobrej znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację;
 • komunikatywności i samodzielności;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Programista”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Młodszy programista.

Wymagania:

 • minimum 0,5-1 rok doświadczenia zawodowego w programowaniu w języku Python, Java, Perl lub Ruby;
 • znajomość tematyki relacyjnych baz danych (SQL-MySQL, PostgreSQL);
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na posługiwanie się dokumentacją techniczną;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • skrupulatność, sumienność i samoorganizacja pracy;

Mile widziane:

 • dobra znajomość Javascript/jQuery;
 • znajomość frameworka Backbone.js;
 • znajomość MongoDB oraz mongoengine;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Młodszy programista”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

15.11.13 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Ekspertyza zewnętrzna.

Zakres obowiązków:

 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za analizę oraz weryfikację metodologii przetwarzania zdjęć jak również wykrywanie na nich obiektów krawędziowych;
 • W tym celu będzie wykonywała analizy dużych obrazów (large scale data analysis) oraz budowała wysokowydajne biznesowe modele detekcyjne oraz monitorujace;
 • Owe modele będą w pełni samodzielnie przez tą osobę rozwijane, testowane, selekcjonowane oraz oceniane;
 • Ponadto taka osoba będzie wspierała mniej doświadczonych członków zespołu w rozwijaniu podobnych umiejętności;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Matematyka, Fizyka, Informatyka, Geodezja i Kartografia);
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych ze przetwarzaniem obrazów, modelowaniem numerycznym, analizą numeryczna;
 • doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych (large scale data systems);
 • znajomość systemu Linux lub UNIX;
 • co najmniej podstawowa znajomość języków programowania: C++, Python, Java;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • umiejętności analityczne i statystyczne;
 • zdolność do zajmowania się tematami złożonymi i rozbudowanymi;
 • umiejętność spojrzenia na całość problemu, nastawienie projektowe;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Ekspertyza zewnętrzna”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

31.03.14 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn.: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" (projekt wspierany przez Unię Europejską w ramach "Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności"), firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Starszy programista.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Zbieranie oraz doprecyzowywanie wymagań biznesowych;
 • Projektowanie, tworzenie i implementację produktów firmy;
 • Rozwój nowych funkcjonalności platformy;
 • Współpracę z innymi developerami i merytoryczne wsparcie młodszych członków zespołu;

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi:

 • Minimum 3 letnie doświadczenie w programowaniu w języku Python LUB doświadczenie w programowaniu w innym języku (np. PHP, Ruby, C#, Java) wraz z chęcią przekwalifikowania się – z naszym wsparciem – na programistę Pythona;
 • Znajomość specyfiki aplikacji webowych (poparta doświadczeniem w realizowaniu komercyjnych projektów);
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Otwartość na wiedzę i chęć do poznawania nowych technologii;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 01.04 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Starszy Programista”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 01.04.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

25.08.14 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu pn Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: "System Patrolowania i Analizy - SYPIA" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych, firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Administrator clustra obliczeniowego

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie infrastrukturą firmy i klientów;
 • udział w projektach związanych z utrzymaniem i wdrażaniem usług IT;
 • opracowanie pełnych dokumentacji projektowych w zakresie systemów IT i telekomunikacyjnych;
 • opracowanie ofert technicznych (dobór rozwiązań) oraz obsługa biura projektowego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi:

 • praktyczne doświadczenie w administracji systemów linux;
 • praktyczne doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze środowisk zwirtualizowanych;
 • podstawowe umiejętności programistyczne;
 • dobra znajomość technologii telekomunikacyjnych;
 • język angielski w mowie i piśmie.

Wymagania dokumentowe:

  CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 29.08 2014r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Administrator Clustra Obliczeniowego”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.08.2014r o godz. 9:30

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

08.09.14 | Kategoria: Konkursy

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert w związku z projektem „System Patrolowania i Analizy – SYPIA”. Projekt jest dofinansowywany z środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. POIG.01.04.00-24-087/13).

Zapytanie ofertowe dotyczy:

 • Zestaw komputerowy typ 1 - 7 sztuk
 • Zestaw komputerowy typ 2 - 4 sztuki
 • Drukaraka kolor - 1 sztuka
 • Drukaraka mono - 1 sztuka
 • Szafa Rack
 • Switch

Pełna specyfikacja wymaganego sprzętu znajduje się w tym dokumencie
Zgłaszanie ofert jest możliwe poprzez pocztę elektroniczną na adres offers@p-2.pl

Zgłoszenia prosimy składać do godziny 15:00 w dniu 09.09.2014.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 15:30.

26.08.14 | Kategoria: Konkursy

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na system klastrowy w projekcie „System Patrolowania i Analizy – SYPIA”. Projekt jest dofinansowywany z środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. POIG.01.04.00-24-087/13). Klaster powinien składać się z odpowiednich składowych:

 • Master Node, x 1
 • GPU Node x 3
 • Ethernet Switch x 1

Pełna specyfikacja wymaganego sprzętu oraz usług znajduje się w tym dokumencie
Zgłaszanie ofert jest możliwe poprzez pocztę elektroniczną na adres offers@p-2.pl

Zgłoszenia prosimy składać do godziny 15:00 w dniu 1.09.2014.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 15:30.

Aktualizacja (27.08.14)

Prawidłowy plik dotyczący wymaganego sprzętu oraz usług znajduje się tutaj

26.08.14 | Kategoria: Konkursy

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na sprzęt komputerowy.

Pełna specyfikacja wymaganego sprzętu znajduje się w tym dokumencie
Zgłaszanie ofert jest możliwe poprzez pocztę elektroniczną na adres offers@p-2.pl

Zgłoszenia prosimy składać do godziny 15:00 w dniu 1.09.2014.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 15:30.

Aktualizacja (27.08.14)

Prawidłowy plik dotyczący sprzętu komputerowego znajduje się tutaj

04.05.15 | Kategoria: Praca

W związku z realizacją projektu Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Tester Aplikacji

Opis stanowiska:

 • testowanie aplikacji
 • sprawdzanie zgodności aplikacji ze specyfikacją
 • raportowanie wyników testów w systemie rejestracji błędów
 • bieżący monitoring działania aplikacji

Wymagania:

 • doświadczenie w testowaniu aplikacji
 • umiejętności analityczne
 • komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi ludźmi
 • zaangażowanie i duża inicjatywa w działaniu

Wymagania dokumentowe:

 • CV
 • Podanie kwoty godzinowej

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 11.05.2015r godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Tester”.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 11.05.2015 o godz. 9:30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.05.2015r.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

11.12.14 | Kategoria: Praca

W związku z realizacją projektu Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Tester Aplikacji

Opis stanowiska:

 • testowanie aplikacji
 • sprawdzanie zgodności aplikacji ze specyfikacją
 • raportowanie wyników testów w systemie rejestracji błędów
 • bieżący monitoring działania aplikacji

Wymagania:

 • doświadczenie w testowaniu aplikacji
 • umiejętności analityczne
 • komunikatywność i umiejętność współpracy z innymi ludźmi
 • zaangażowanie i duża inicjatywa w działaniu

Wymagania dokumentowe:

 • CV
 • Podanie kwoty godzinowej

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 08.12.2014r godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Tester”.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 08.12.2014r. o godz. 9:30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.12.2014r.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

05.11.14 | Kategoria: Praca

W związku z realizacją projektu Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Analityk rozwiązania

Zakres obowiązków:

 • Analiza wymagań zgłaszanych przez departamenty biznesowe pod kątem ich wykonalności w systemach geodezyjnych i mapowych
 • Tworzenie projektów technicznych będących podstawą do realizacji wymagań biznesowych
 • Zapewnienie realizacji projektów zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem
 • Wsparcie dla zespołu programistów na poziomie technicznym
 • Aktywny rozwój aplikacji i systemów (programowanie w Java i SQL)
 • Udział w pracach implementacyjnych związanych z realizacją projektów

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość technologii Python, Django, Java, Perl lub Ruby
 • Znajomość serwerów aplikacji
 • Znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych
 • Znajomość technologii programowania warstwy wizualnej aplikacji
 • Sprawdzona, praktyczna umiejętność właściwego szacowania pracochłonności poszczególnych zadań
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku (minimum 1 rok)
 • Wykształcenie wyższe (kierunki ścisłe)
 • Język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację w sprawach technicznych

Mile widziane:

 • Znajomość Python/Django, Java SE (aplikacje wielowątkowe, dostęp do bazy danych)
 • Umiejętność "czytania" kodu programów napisanych w innych językach programowania
 • Znajomość narzędzi developerskich z rodziny Rational będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość Enterprise Architekt (UML) lub podobnych narzędzi

Dobra orientacji w metodologii wytwarzania oprogramowania (umiejętność stosowania dobrych praktyk)

Wymagania dokumentowe:

 • CV
 • Podanie kwoty godzinowej

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 10.11.2014r godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację treści: „Konkurs na stanowisko Analityk”.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 10.11.2014r o godz. 9:30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.11.2014r.

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

01.06.15 | Kategoria: Konkursy

W związku z realizacją projektu Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych firma P-2 Sp. z o.o. ogłasza konkurs na stanowisko: Kierownik projektu.

Realizowane zadania:

 • odpowiedzialność na budowę oraz rozwój infrastruktury IT;
 • konwersja wymagań biznesowych na język techniczny z myślą o optymalnej konstrukcji, wydajności, skalowalności i rozciągliwości;
 • odpowiedzialność za wybór i stworzenie odpowiedniej technologii;
 • budowa oraz prowadzenie zespołu;

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w obszarze informatyki lub pokrewnej dziedzinie technicznej;
 • 3-7 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami IT, w tym zdolność do priorytetyzacji w ramach zespołów technicznych, jak również koordynacji zespołów QA i produktowych oraz zewnętrznych dostawców API;
 • doświadczenie w programowaniu: Python, Django, Java, Perl lub Ruby;
 • znajomość C# i cloud web services;
 • szeroka wiedza z zakresu Agile, automatyzacji testów i stosowania metodologii;
 • biegła znajomość biznesowego języka angielskiego jest niezbędna;
 • doświadczenie w przekazywaniu wiedzy między zespołami technicznymi i biznesowymi;
 • doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i naprawiania błędów;

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie z aplikacjami mobilnymi i geodezyjnymi;
 • fotografika;

Wymagania dokumentowe:

 • CV

Kandydaci spełniający wymogi kwalifikacyjne, proszeni są o składanie dokumentów w kopercie osobiście w siedzibie firmy P-2 Sp. z o.o. w Warszawie ul. Jerzego Bajana 31D, do dnia 08.06 2015r, godz.9:00.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownik projektu”.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 08.06.2015r o godz. 9:30

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.06.2015r

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach konkursu.

Zalącznik 1

Nowoczesna firma

Działania firmy P2 Sp. z o.o. skierowane są na dostarczanie do klienta instytucjonalnego (przemysłu) niezawodnych produktów i rozwiązań informatycznych na najwyższym, światowym poziomie. Nasze rozwiązania są nie tylko innowacyjne ale także cechują się przyjaznością dla użytkownika co pozwala w pełni wykorzystać ich potencjał.

Unikalne realizacje

Posiadamy praktyczną, głęboką wiedzę, związaną z wcześniejszymi wdrożeniami systemów informatycznych w przemyśle. Wiedza ta obejmuje zarówno aspekty techniczne jak i merytoryczne, które pozwoliły nam stworzyć kilka ciekawych rozwiązań informatycznych.

Big data + optymalizacja

W zespole znajduje się też grupa automatyków oraz energetyków zajmujących się obróbką dużej ilości danych. Nasi inżynierowie pomagają największym firmom energetycznym w kraju rozwiązywać problemy codziennej eksploatacji urządzeń blokowych. Optymalizacja układów regulacji nie stanowi dla nas problemu.

Współpraca międzynarodowa

Nasza firma prowadzi działania nie tylko na rynku polskim, współpracujemy także z firmami europejskimi jak i mającymi swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów IT na skalę międzynarodową a nasi programiści, inżynierowie oraz analitycy posiadają niezbędną wiedzę oraz narzędzia.

Firma P-2 Sp. z o. o. zajmuje się przygotowaniem ekspertyz, które określają stan faktyczny, w jakim znajduje się dany obiekt, linia produkcyjna itp. Celem naszych ekspertyz jest wskazanie odpowiednich rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz formalnych, które będą prowadzić do racjonalizacji zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, gaz). Audyt pozwala na oszacowanie opłacalności modernizacji pod kątem zysków, kosztów, czasu zwrotu kosztów oraz innych ekonomicznych aspektów przedsięwzięcia. Jest to wieloaspektowa, ale miarodajna procedura, która daje możliwość przygotowania najkorzystniejszej oferty dla Klienta. Ze względu na złożoność każdego obiektu, każde zlecenie realizowane przez P-2 ma charakter indywidualny. Audyty wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku.

Energia elektryczna

Ciepło

Gaz

Posiadamy praktyczną, głęboką wiedzę, związaną z wcześniejszymi wdrożeniami systemów informatycznych w przemyśle. Wiedza ta obejmuje zarówno aspekty techniczne jak i merytoryczne (związane z podstawami formalno-prawnymi prowadzonych obliczeń zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami).

Nasze dotychczasowe doświadczenia z wdrażania systemów informatycznych w przemyśle pozwalają nam na szczegółową analizę procesów handlowych, ich wspomagania oraz optymalnego prowadzenia. Oferowany zakres usług jest realizowany przez zespół prezentujący wysoki poziom fachowości. Zespół ten obejmie ekspertów firmy posiadających głęboką wiedzę branżową z dziedziny zarządzania ryzykiem jak i informatyki, specjalizujących się w projektowaniu rozwiązań dedykowanych dla przemysłu.

Forecaster

PIA

ELM

Platforma Inventory

P-2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul. Jerzego Bajana 31D
01-904 Warszawa

e-mail: biuro@p-2.pl
Tel: +48 (22) 121 05 20
Fax: +48 (22) 468 00 46

REGON: 142448680
NIP: 9522091437
KRS: 0000359012

Konto bankowe: Bank Millenium 26 1160 2202 0000 0001 6550 8526
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dział Audytów Energetycznych

Tel. 22 121 05 20
e-mail: moc.zamówiona@p-2.pl

Sylwia Suchecka
Koordynator ds. Audytów Efektywności
Energetycznej
Tel. 536 712 159
e-mail: ssuchecka@p-2.pl

Serwis Forecaster został stworzony przez grupę zapaleńców o szerokim spectrum zainteresowań biznesowo-technicznych.Forecaster to kompleksowe narzędzie dla analityków specjalizujących się w handlu energią elektryczną - nie tylko na rynku polskim. Stworzyliśmy platformę prognozy cen energii elektrycznej opartą na skomplikowanych modelach matematycznych. Forecaster codziennie zasilany jest danymi pobieranymi z TGE oraz ze strony operatora systemu energetycznego. W nieodległej przyszłości planowane jest zasilanie serwisu danymi z takich giełd jak EEX oraz NordPool. Tworząc Forecastera chcieliśmy zaprezentować wszelkie możliwe dane rynkowe na jednej stronie internetowej w prosty i klarowny sposób.

Korzyści płynące z zastosowania systemu Forecaster:

 • Dostęp do danych i wskaźników rynku energetycznego;
 • Prognozowanie cen i wolumenów na Towarowej Giełdzie Energii oraz na Rynku Bilansującym;
 • Interaktywna mapa planowanych wyłączeń sieci energetycznych;
 • Interaktywne wykresy umożliwiające tworzenie dowolnych wskaźników z bazy sygnałów dostępnych w aplikacji;
 • Zastosowanie metod regresji oraz sztucznych sieci neuronowych w celu uzyskania prognozy obarczonej minimalnym błędem;

Skomplikowanie prowadzenia procesu technologicznego wymaga zastosowania wielu złożonych układów regulacji i wielu różnych elementów wykonawczych takich jak napędy czy zawory. Dlatego ekonomicznie uzasadnione jest prowadzenie nadzoru nad jakością regulacji procesu. Propozycją dla każdego inżyniera, odpowiedzialnego za efektywne i bezpieczne prowadzenie procesów technologicznych jest System umożliwiający kontrolę jakości układów regulacji. Ma on za zadanie wspomóc przy podejmowaniu decyzji odnośnie stanu mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolę procesu oraz wskazywać zaobserwowane uchyby wpływające na proces. Każda, nawet niewielka zmiana w procesie regulacji ma realne przełożenie na koszty całego procesu!

Korzyści płynące z zastosowania Systemu monitorowania jakości regulacji „PIA”:

 • Monitorowanie pracy wielu układów i elementów wykonawczych jednocześnie;
 • Możliwość prewencyjnego działania przed wystąpieniem uszkodzenia;
 • Efektywniejsze wykorzystanie służb: kontroli eksploatacji i remontowych (funduszu remontowego);
 • Zmniejszenie kosztów procesu przez lepsza jego regulacje;
 • Planowanie przeglądów elementów wykonawczych;
 • Szybka reakcja na zmiany prowadzenia procesu technologicznego;

Dla efektywnego zarządzania posiadanym majątkiem (asset management) niezbędne jest przechowywanie informacji o wydarzeniach i czynnościach wpływających na żywotność urządzeń oraz jakość produktów. Każde urządzenie, czy instalacja techniczna cechuje cykl życia – od jego budowy, rozruchu, eksploatacji do zniszczenia. Informacje gromadzone w systemie pozwalają na określenie stanu technicznego urządzenia oraz dokumentują pełną historię zdarzeń. Dlatego też zastosowanie rozwiązań klasy ELM (Equipment Lifecycle Management) stanowi pomost pomiędzy zagadnieniami ekonomicznymi w zarządzaniu, a koniecznością przechowywania i zarządzania czysto techniczną informacją o urządzeniu.

Korzyści płynące z zastosowania systemu ELM:

 • Ustrukturyzowanie przechowywanych informacji o urządzeniach;
 • Przygotowanie zakresów remontów na podstawie historii;
 • Monitorowanie przeglądów;
 • Ułatwiony proces przekazywania wiedzy;
 • Wizualizacja urządzeń modelami 3D;
 • Zmniejszenie kosztów nietrafionych decyzji remontowych;
 • Szybka reakcja na zmiany prowadzenia procesu technologicznego;
 • Zarzadzanie ryzykiem wystąpienia awarii;

Platforma Inventory to całkiem nowe spojrzenie na pracę Elektrowni. Platforma składa się z kilku modułów pomagających pracownikom w wykonywaniu swoich normalnych czynności w pracy. System specjalnie dedykowany do energetyki (powstaje we współpracy z firmami energetycznymi), posiada pełna informacje „statyczna” o urządzeniach (dokumentacja, schematy, polecenia pracy, wykonane remonty, przeglądy) oraz informację „dynamiczna” – dostęp po HART, OPC, APII. Na tej podstawie byliśmy w stanie stworzyć wielowymiarowe narzędzie pomagające w diagnostyce urządzeń energetycznych i nie tylko.

Korzyści płynące z zastosowania systemu Inventory:

 • Planowanie remontów a nie usuwanie uszkodzeń;
 • Poprawa wskaźników dyspozycyjności;
 • Redukcja kosztów remontów;
 • Poprawa przepływu informacji pomiędzy działami w firmie;
 • Analizy przyczyn awarii (baza wiedzy);
 • Zarządzanie zdarzeniami na obiekcie;

Nasza wiedza pozwala nam na szeroki wachlarz działań w branży energetycznej, oprócz projektów typowo związanych z energetyką/automatyką zaawansowaną zajmujemy się też:

 • Doradztwem energetycznym;
 • Optymalizacją zużycia energii elektrycznej w zakładach przemysłowych jak i budynkach mieszkalnych;
 • Optymalizacja mocy biernej, czyli redukcja opłaty ponoszonej na fakturze VAT z tytułu rozliczenia energii elektrycznej wg tg fi;
 • Analiza opłacalności wymiany oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego z możliwością wskazania wykonawcy;
 • Innowacyjnymi rozwiązaniami własnymi (Kogeneracja, Trigeneracja);
 • BMS – Building Management Systems;

Korzyści wynikające z audytu:

 • Zmniejszenie rachunków za energię elektryczną;
 • Optymalizacja zużycia energii elektrycznej;
 • Rzetelna analiza wykonana przez doświadczonych inżynierów;
 • Indywidualne podejście do każdego projektu;

Na chwilę obecną mamy za sobą następujące realizacje:

 • WM Kazachska 1;
 • SM Matejki 4;
 • Wspólnota PMM;
 • SM Natolin;

Swoje doświadczenie wykorzystujemy także przy projektach związanych z energetyką cieplną. Poniżej przedstawiono zakres naszych usług:

 • Doradztwo w zakresie wykorzystania energii cieplnej;
 • Zmiana mocy zamówionej C.O, C.W.U oraz C.T wraz ze szczegółową analizą zużycia energii;
 • Modyfikacje krzywych grzania w regulatorach pogodowych;
 • Analiza opłacalności inwestycji – kolektory słoneczne z możliwością wskazania wykonawcy;

Korzyści wynikające z audytu:

 • Zmniejszenie rachunków za energię cieplną;
 • Optymalne ustawienie parametrów węzła cieplnego;
 • Rzetelna analiza wykonana przez doświadczonych inżynierów;
 • Indywidualne podejście do każdego projektu;

Na chwilę obecną mamy za sobą następujące realizacje:

 • Zarządca Sp. z o.o. WM Stryjeńskich 17;
 • SM Matejki 4;
 • Lux-dom Sp. z o. o. - WM Ostoja Wilanów ul. Ks. Prymasa A. Hlonda;
 • SMB Kabaty;
 • Wspólnota PMM;
 • SBM Natolin;
 • Twój Dom - WM Dmochowskiego 1;
 • Meritum - WM Peszteńska 2;

Wiedza zdobyta na studiach a później poprzez doświadczenie zawodowe pozwala nam świadczyć usługi w zakresie:

 • Doradztwa firmą wykorzystujących ten rodzaj nośnika energii w zakresie jego optymalnego wykorzystania;
 • Zmiana mocy zamówionych;
 • Zmian w doborze taryf czy też dostawcy;

Korzyści wynikające z audytu:

 • Zmniejszenie rachunków za energię;
 • Optymalne ustawienie parametrów węzła cieplnego;
 • Rzetelna analiza wykonana przez doświadczonych inżynierów;
 • Indywidualne podejście do każdego projektu;

Na chwilę obecną mamy za sobą następujące realizacje:

 • Atrium 21 - WM Kocjana 1;
 • Atrium 21 - WM Bodycha 112;